Your privacy at TranScreen

[English] (English statement below)
privacy verklaring 
TranScreen transgenderfilmfestval (Stichting TransMotion) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw alles rondom ons festival en eventuele zogenaamde spin off activiteiten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Stichting TransMotion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze culturele activiteiten zoals ons filmfestival en eventuele zogenaamde spin off activiteiten.

Stichting TransMotion gebruikt de gegevens van haar relaties op de volgende wijze:

 • Als u een film aanbiedt aan ons filmfestival, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en gegevens over uw inzending nodig om de selectie van films uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 •  Om uw inzending en de afhandeling bij Stichting TransMotion zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw inzending en uw gebruik van onze diensten op.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van het filmfestival en eventuele zogenaamde spin off activiteiten en om u op de hoogte te houden van onze andere activiteiten. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij Stichting TransMotion een inzending plaatst, bewaren wij – indien gewenst – uw gegevens op een Secure Server (beveiligde computer). U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor het opslaan van uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Dat levert u zelf ook gebruiksgemak op, omdat u die gegevens dan niet bij iedere nieuwe inzending hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij uw naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de verzending van de nieuwsbrief uit te voeren.

Stichting TransMotion verkoopt uw gegevens niet

Stichting TransMotion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor het uitvoeren van ons filmfestival en eventuele zogenaamde spin off activiteiten. Onze vijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting TransMotion gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website bij Stichting TransMotion geen cookies ontvangt.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Stichting TransMotion dan kunt u contact met ons opnemen. Onze privacy vrijwilliger helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op transcreen@gmail.com


Privacy Statement

TranScreen Transgenderfilmfestival (the TransMotion Foundation) respects the privacy of all users of the site, and ensures that the personal data thet you provide us with, remains confidential.

We use your data to let everything run as smoothly as possible in regard to our festival and its spin-off activitites.

Should we wish to use your data for other purposes, then we are required to request your consent. The TransMotion Foundation will not sell your personal data to third parties and will only provide third parties with your data if they are involved in the execution of our cultural activities like our filmfestival and its spin-off activities.

The Foundation TransMotion uses the data of her relations in the following manner:

 • When you offer your film for submission to our filmfestival, we need your name, e-mailaddress, delivery address and information about your submission to be able to make a selection of the submitted films, and to keep you informed about this process.
 • With your permission, we will keep a record of your personal data as it pertains to your submission to our festival.
 • We will use your e-mailaddress to keep you informed about developments of our filmfestival and its spin-off activitities. If you no longer wish to receive this information, you can unsubscribe on our website.
 • When you submit a film to our filmfestival, we will keep a record–should you wish this–of your data on a secure server. You can create an account with a username and password to enter your name and address, telephone number, e-mailaddress, delivery address and payment records. This is convenient for you as well, as you won’t have to enter this information with future submissions.
 • We use the data about the use of our website, and the feedback we receive, to develop and improve our website.
 • When you subscribe to our newsletter, we ask you for your name and e-mailaddress. We use this information to send out the newsletter.

The TransMotion Foundation will not sell your personal data

The TransMotion Foundation will not sell your personal data to third parties and will only provide third parties with your data if they are involved in the execution of our cultural activities like our filmfestival and its spin-off activities. Our volunteers and inolved third parties are obligated to respect the privacy of your information.

Cookies

Cookies are little pieces of information that are saved by your browser on your computer. The Foundation TransMotion uses cookies to recognise you in a future visit. Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt them to the wishes of our visitors. Our cookies give information in regard to person identification. You can adjust your browser preferences if you do not wish to receive cookies when you visit our website.

Feedback

Should you have any questions regarding the Foundation Transmotion privacy statement, you can contact us. Our privacy volunteer will help you if you need information about the use of your data, of if you wish to change this information.

This privacy statement has been drafted with the utmost care. Should you have any additions, please let us know at transcreen@gmail.com

This privacy statement has been translated from Dutch with the utmost care. In case of ambiguity, the Dutch language statement is leading.