Expo Kriterion Café

Artists: Marijn Kuiper / Lae Schäfer / Jiro Ghianni

Tijdens TranScreen Film Festival 2019 en de gehele maand juni is er in Filmtheater Kriterion werk te zien van drie Nederlandse kunstenaars. Met een reeks verschillende mediums – van found footage tot animatie en illustratie – geven zij een authentieke inkijk in verschillende aspecten van hun bestaan. Op persoonlijke en indringende wijze nemen zij de toeschouwer mee in hun wereld en tonen hiermee de realiteit van trans levens.

During TranScreen Film Festival 2019 and the whole month of June, work by three Dutch artists is on show in Filmtheater Kriterion. Working in a range of different mediums – from found footage to animation and illustration – these artists give an authentic insight into various aspects of their lives. In a personal and touching manner they bring the public into their world and, with this, show the everyday reality of trans lives.


Marijn J Kuijper

Marijn J Kuijper onderzoekt in Regarding you & me de relatie met zijn vader en zijn transidentiteit. In een hoogstpersoonlijke zoektocht door familiefoto’s en -films vergelijkt hij zijn eigen voorkomen en gedragingen om gelijkenissen met zijn vader – die op jonge leeftijd overleed – te ontdekken. Door het wegvallen van zijn vader miste Kuijper een rolmodel, zeker tijdens zijn eigen transitie. Regarding you  & me is een verkenning van wat het betekent om man te zijn en de rol die familie inneemt in de vorming van identiteit.

In Regarding you & me Marijn J Kuijper researches his relationship to his father in combination with his own trans identity. In a highly personal search through family pictures and home movies he compares his own appearances and behaviours to those of his father – who died at a young age – in order to find comparisons. Because of the death of his father Kuijper missed a role model, especially during his own transition. Regarding you & me is an exploration of what it means to be a man and the role family takes in the shaping of identity.

Info: www.marijnkuijper.nl


Jiro Ghianni

Jiro Ghianni werkt al enkele decennia binnen verschillende mediums en stijlen. Waar hij ooit begon – als eerste openlijk transgender illustrator van Europa – met abstracte animaties over gender en seksualiteit, presenteert hij hier een reeks tekeningen in een illustratieve stijl. Deze tekeningen vertalen het tragische naar het humoristische en omgekeerd, en geven inzicht in alledaagse gebeurtenissen in het trans bestaan.

Jiro Ghianni has been working in various mediums and various styles for some decades. He once started out – as Europe’s first openly transgender illustrator – with abstract animations dealing with themes of gender and sexuality, but here he presents a number of drawings in an illustrative style. These drawings translate the tragic to the comic and vice versa, hereby shining a light on the everyday reality of trans existence.

Info: www.thebosoms.com


Lae Schäfer

Lae Schäfer is naast striptekenaar ook VJ en maker van zines. Met een achtergrond in illustratie, richt Lae zich op de ongemakkelijke en absurde situaties die Lae overkomen. Op openhartige wijze wordt de toeschouwer door een reeks dagboekaantekeningen meegevoerd in het leven van Lae. 

Lae Schäfer is not only an comic artist, but also a VJ and zine maker. With a background in animation and illustration, Lae focuses on the absurd and awkward situations Lae find themselves in. With the series of diary entries on show, Lae gives an insight in their life in a brutally honest way.

Info: www.laeschafer.com